Rada školy

Poslanie a funkcie rady školy definuje  § 24 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 

Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.

 
Členovia:

 

- za rodičov:

Ing. Peter Pirošík - ZŠ,  - ZŠ, Mário Jankovič - MŠ

- za pedagogických zamestnancov:

Mgr. Silvia Plšková - ZŠ, Bc. Irena Miháliková - MŠ

 

- za nepedagogických zamestnancov:

Mária Tomaščíková

 

- určení zriaďovateľom:

Monika Kasáková, Mgr. Jana Petrášová, Lucia Holečková, Ing. František Talapka    

 

 

Zápisy zo zasadnutia Rady školy:


Zápis 6.9.2018, Zápis 12.3.2019, Zápis 14.5.2019, Zápis 7.6.2019

Zápis 10.7.2019

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMÁCIE

 

 

 

10. júla 2019 – sa stretla Rada školy ohľadom búracích prác na škole, ktoré boli zahájené zriaďovateľom z kapacitných dôvodov, so zámerom navýšiť počet tried.

Zápis zo stretnutia

 

 

7. júna 2019 – sa Rada školy na žiadosť zástupcu zriaďovateľa stretla a vyjadrila nesúhlasné stanovisko s jeho zámerom - odvolať riaditeľku Mgr. Annu Badžgoňovú pred koncom jej menovacieho obdobia

Zápis zo stretnutia

Stanovisko RŠ k odvolaniu riaditeľky

 

 

 

4. júna 2019 – vyjadrenie riaditeľky Mgr. Anny Badžgoňovej k dôvodom odvolania uvedených zriaďovateľom

Stanovisko riaditeľky k dôvodom odvolania

 

 

 

27. mája 2019 - zámer zástupcu zriaďovateľa odvolať riaditeľku Mgr. Annu Badžgoňovú

 

- zástupca zriaďovateľa Mgr. Dušan Pecko požiadal Radu školy  podľa zákona č. 596/2003 o vyjadrenie k jeho zámeru, odvolať riaditeľku p. Badžgoňovú k 30.6.2019, čo je o mesiac skôr ako jej končí oficiálny mandát

Zámer odvolať riaditeľku CZŠ s MŠ Dobrého pastiera

 


 

21. mája 2019 - sa konali voľby člena do Rady školy za rodičov MŠ

- rodičia, ktorí majú deti v Materskej škole si zvolili svojho zástupcu p. Mária Jankoviča, ktorý v Rade školy nahradí odstúpenú členku p. M. Daňovú

 

 

 

14. mája 2019 sa konalo Zasadnutie Rady školy CZŠ s MŠ Dobrého pastiera

Témy:

  1. Počty tried a prijímaných detí  do školy a škôlky
  2. Eurofondy – projekt: Prístavba nových tried
  3. Výberové konanie - informácie
  4. Diskusia

Účastníci: členovia RŠ, Mgr. Dušan Pecko, rodičia

Zápis zo zasadnutia RŠ 14.5.2019

 

 

13. mája 2019 - sa konali voľby člena do Rady školy z pedagogických zamestnancov MŠ

- pedagogickí zamestnanci Materskej školy si zvolili svojho zástupcu p. Irenu Mihálikovú, ktorá v Rade školy nahradí odstúpeného člena p. Š. Zemjaka

 

 

 

13. mája 2019 - odstúpili Štefan Zemjak a Mária Daňová z členstva v rade školy

 

 - dobrovoľné odstúpenie obidvoch členov bolo jedinou zákonnou cestou, ktorou členovia RŠ vyšli v ústrety požiadavkám zriaďovateľa, čím sa podarilo vyriešiť právne vákuum. Táto situácia vznikla spochybnením legitimity Rady školy zástupcom zriaďovateľa Mgr. Dušanom Peckom po ukončení výberového konania a po návrhu Rady školy zriaďovateľovi, vymenovať na miesto riaditeľa školy terajšiu riaditeľku Mgr. Annu Badžgoňovú ... podrobnosti tu a tu

 

 

 

26. marca 2019 sa konalo Výberové konanie na riaditeľa školy - 9. apríla 2019 zrušené zriaďovateľom
 
Informácie z vybraných všeobecne záväzných právnych predpisov
(najmä zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve):

  1. Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa vyhlasuje zriaďovateľ.
  2. Výberovou komisiou na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa je rada školy.
  3. Organizačné zabezpečenie výberového konania a posúdenie kvalifikačných predpokladov kandidátov na vymenovanie riaditeľa zabezpečuje zriaďovateľ.
  4. Zriaďovateľ cirkevnej školy alebo zriaďovateľ súkromnej školy vymenúva riaditeľa na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa školy na základe výberového konania. (najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia).
  5. Ak zriaďovateľ navrhnutého kandidáta neakceptuje, požiada radu školy o predloženie návrhu na nového kandidáta. Ak rada cirkevnej školy predloží návrh na kandidáta na vymenovanie riaditeľa po druhom výberovom konaní, ktorý nespĺňa kritériá zriaďovateľa podľa výchovného zamerania školy, riaditeľa vymenúva zriaďovateľ.

 

Priebeh výberového konania:

1. februára 2019 bolo zriaďovateľom vyhlásené výberové konanie na riaditeľa našej školy, pretože terajšej pani riaditeľke Mgr. Anne Badžgoňovej končí 5 ročné funkčné obdobie k 31.7. 2019 .... Vyhlásenie výberového konania

28. februára 2019 prebiehalo otváranie obálok na Farskom úrade na Solinkách za účasti:
-      zástupca zriaďovateľa Mgr. Dušan Pecko
-      osoba prizvaná zástupcom zriaďovateľa Ing. Ivan Machara
-      predseda rady školy Ing. Miroslav Sokol 
Do výberového konania sa prihlásilo 6 uchádzačov, z ktorých jeden neskôr ospravedlnil svoju neúčasť .
 
20. marca 2019 boli uchádzači prizvaní na pohovor so štatutárnym zástupcom zriaďovateľa Mgr. Dušanom Peckom, ktorý overoval ním požadované predpoklady na uchádzačov uvedené vo vyhlásení výberového konania.
   
26. marca 2019 sa konalo v aule CVČ výberové konanie pred komisiou zloženou zo všetkých členov rady školy.
Výberového konania sa zúčastnili piati uchádzači.... Prezenčná listina uchádzačov o post riaditeľa
Pred začiatkom rozdal štatutárny zástupca zriaďovateľa Mgr. Dušan Pecko členom rady školy hodnotenia uchádzačov z pohovoru, ktorý s ním uchádzači absolvovali 20.marca 2019.... Hodnotenie uchádzačov zriaďovateľom
Po jednotlivých pohovoroch s uchádzačmi školská rada pristúpila k tajnému hlasovaniu a po vyhodnotení navrhla vymenovať  štatutárnemu zástupcovi zriaďovateľa Mgr. Dušanovi Peckovi na miesto riaditeľa našej školy Mgr. Annu Badžgoňovú....Návrh RŠ zriaďovateľovi na vymenovanie riaditeľa
Zápisnica z výberového konania aj s návrhom rady školy na vymenovanie riaditeľa boli odovzdané štatutárnemu zástupcovi zriaďovateľa po ukončení výberového konania.... Zápisnica z výberového konania
Zriaďovateľ do 30 dní od doručenia návrhu vymenuje kandidáta alebo doručí rade školy písomný nesúhlas s odôvodnením. 
 
9. apríla 2019 predseda rady školy Ing. Miroslav Sokol prijal od zástupcu zriaďovateľa Mgr. Dušana Pecka oficiálne vyrozumenie, kde spochybnil oprávnenosť školskej rady predkladať návrh na kandidáta na riaditeľa školy cez výberové konanie. Na základe tohto spochybnenia zrušil výberové konanie.... Zrušenie výberového konania Mgr Dušanom Peckom

15. apríla 2019 predseda rady školy Ing. Miroslav Sokol vyjadril zásadný nesúhlas so spochybnením legitimity školskej rady s návrhom riešení, ako postupovať v tejto situácii.... Stanovisko predsedu RŠ na zrušenie výberového konania
 
Zástupca zriaďovateľa Mgr. Dušan Pecko obratom odpovedal a odmietol navrhované riešenia. Súhlasil len so zvolaním školskej rady, ale za podmienky vylúčenia verejnosti,... „nakoľko s vysokou pravdepodobnosťou predloží zriaďovateľ na tomto zasadnutí minimálne jeden dôležitý návrh na prerokovanie“.

 

                                                                                                  Ing. Miroslav Sokol

                                                                                                    predseda RŠ

                                                                                                  radaskoly@solinky.sk