História
Ako sa to všetko začalo...
 
Naša farnosť bola zriadená  1. júla 1997 kardinálom J. CH. Korcom. Prvým správcom farnosti sa stal Mgr. Ján Hudec. Od roku 2007 je ustanovený za farára.
 
Pri zriadení farnosti sa na území farnosti nenachádzali žiadne bohoslužobné priestory. Rozhodli sme sa postaviť kostol, aby bola možná najdôležitejšia – základná sviatostná pastorácia. Za  rok bol Kostol Dobrého pastiera postavený a konsekrovaný 8. mája 1999. Začali sme zvažovať, čo s ďalšou pastoráciou. Ukazovala sa nutnosť venovať sa mladým základných i stredných škôl a preto sme rozhodli pre  stavbu pastoračného centra. S Božou pomocou bolo centrum  postavené a posvätené 1. júla 2002.
V areáli sme vybudovali  aj objekt určený pre služby verejnosti, ktorý bol dokončený v r. 2005.
 
Konkrétnu formu dlhodobej pastorácie sme riešili na pastoračných radách od zriadenia farnosti. Po vybudovaní priestorov sa činnosť vyšpecifikovala pre konkrétne vekové kategórie v úzkej spolupráci s Centrom voľného času Strom, ktorého zriaďovateľom je farský úrad. Prínosom vzájomnej spolupráce je pestrá ponuka pravidelných i príležitostných aktivít pre deti, mladých i dospelých. Prioritou je, aby činnosť nemala len krátkodobé pôsobenie, ale aby mala vplyv i na ďalší rozvoj a smerovanie človeka.
 
Postupom času a výsledkom stále užšieho kontaktu s obyvateľmi Soliniek, predkladania rôznych zaujímavých podnetov či potrieb, bola snaha farnosti o vytvorenie prostredia vhodného pre kresťanskú výchovu predškolákov i školákov. Rodičia túžili po zriadení cirkevnej školy pre svoje deti, v ktorej by  sa pokračovalo v kresťanskej výchove, ako doma. Naskytla sa príležitosť osloviť vedenie štátnej materskej školy na Gaštanovej ulici, ktorej klesal počet detí. Väčšina rodičov bola „za“  transformáciu štátnej škôlky na cirkevnú a tak mestské zastupiteľstvo pod vedením primátora Ing. Jána Slotu návrh odsúhlasilo. Mesto predalo Cirkvi majetok MŠ i nehnuteľnosť  za 1 SK s podmienkou, že tam bude CMŠ. CMŠ začala svoju činnosť 1. januára 2004. Keď nám začali vychádzať prvý predškoláci, rodičia chceli, aby ich deti pokračovali na cirkevnej škole. Nastala ďalšia úloha – pokúsiť sa vyriešiť požiadavku rodičov. Začali sme jednať o transformácii štátnej ZŠ na Gaštanovej ul. na cirkevnú. Táto aktivita nevyšla, lebo vedenie školy nebolo tomu priaznivo naklonené. Znova sme začali hľadať riešenie, ako vybudovať CZŠ. Pustili sme sa do odvážneho projektu – začať iba 1. ročníkom v priestoroch CMŠ. V januári 2007 prišli rodičia zapísať do školy 24 detí. Prejavili veľkú dôveru, lebo ani nevideli priestory, kde sa mali ich deti učiť. 1. septembra 2007 sme začali školský rok s 1. triedou základnej školy.
 
Následne sme uvoľnili  polovicu budovy CMŠ, ktorá nebola naplno využívaná a od  septembra 2007 do septembra 2008 sme ju prebudovali na  nový pavilón CZŠ. Slávnostne sme ho otvorili a o. biskup Tomáš Galis posvätil 4. septembra 2008. V súčasnosti sa tu nachádzajú dve prvácke triedy, dve druhácke,  dve tretiacke, dve  štvrtácke, jedna piatacká a jedna šiestacká trieda a  a triedy pre školský klub a záujmovú činnosť. Rekonštrukciu  druhého pavilónu  - priestorov MŠ - sme začali v septembri 2008 a dokončený i posvätený bol v septembri 2009. Neskôr sa prestavila kuchyňa s jedálňou a nová telocvičňa. Aktuálne sa realizuje nadstavba školskej časti, čím vzniknú potrebné triedy a kabinety pre plný počet tried. S Božou pomocou a požehnaním  veríme, že tento pavilón bude dokončený a otvorený k 1. jan.2013.
 
Cirkevná materská škola Dobrého pastiera je jediná cirkevná MŠ v celej Žiline i v širokom okolí. V školskom roku 2012/2013 bude otvorených 9 tried.
 
Pri budovaní CZŠ s MŠ stále cítime Božiu pomoc i ochranu a pevne veríme, že bude prínosom nielen pre deti, ktoré ju navštevujú, ale aj pre ich rodiny, celú našu farnosť i spoločnosť.
 
Mgr. Ján Hudec