Školská jedáleň

Dotácia na stravovanie platná od 1.5.2023

Milí rodičia,
 
od 01.05.2023 dochádza pri poskytovaní dotácií na stravu k nasledovným zmenám:
 • oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu
  • dieťa, ktoré navštevuje
   • posledný ročník materskej školy,
   • základnú školu,
ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na toto dieťa,
 • materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.
 • výška dotácie na stravu
  • 1,40 eur /deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v  a odobralo stravu
  • 2,10 eur / deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na 1. st. ZŠ a odobralo stravu
  • 2,30 eur / deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na 2. st. ZŠ a odobralo stravu
 
V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:
 
 • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,
 • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení
školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).
 
 
Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, cez EduPage v sekcii žiadosti/vyhlásenia – Žiadosť o dotáciu na stravu - najneskôr do 23.04.2023.
 
Ak požiadate o dotáciu na stravu, neuhrádzajte zatiaľ poplatok na máj. Predpisy budeme postupne meniť. Prípadný nedoplatok bude možné uhradiť v priebehu prvého májového týždňa.
 
V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov  - zápisný lístok stravníka nájdete KLIKNUTÍM TU
Zápisný lístok stravníka, je potrebné odovzdať vedúcej jedálne.
 
V prípade, ak nepožiadate o dotáciu na stravu v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.