Základná škola

Poplatky

Príspevky, ktoré má zákonný zástupca uhradiť budú generované systémom Edupage v priebehu mesiaca september (aplikácia Edupage, sekcia platby).
Výška rodičovského príspevku od 1.9.2020

V CZŠ zákonný zástupca poukáže príspevok rodiča škole na jedno dieťa raz za rok nasledovne:
1. dieťa              18€
2. a 3. dieťa       10€
4. a ďalšie dieťa   0€
 
Spôsoby a termíny úhrad príspevkov v CZŠ, CMŠ a ŠKD
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení musí byť uhradený jeden mesiac vopred do 20. dňa v mesiaci.
Zákonný zástupca môže uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na žiaka v CZŠ, CMŠ a ŠKD mesačne a tiež jednorázovo. V prípade jednorázovej úhrady je potrebné uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na žiaka v CZŠ, CMŠ a ŠKD nasledovne:
  • za obdobie september až december príslušného kalendárneho roka do 20. septembra,
  • za obdobie január až jún príslušného kalendárneho roka do 20. januára.

 
Zákonný zástupca uhradí príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na žiaka v CZŠ, CMŠ a ŠKD bezhotovostným prevodom na účet školy:
IBAN: SK27 5600 0000 0004 9417 9003
Zákonný zástupca pri platbe uvádza:

  • konštantný symbol – 0308,
  • variabilný symbol – vygenerovaný systémom pre každé dieťa a organizačnú zložku samostatne
  • doplňujúci údaj: meno a priezvisko dieťaťa, trieda, ktorú navštevuje

Opatrenia, sankcie a spoločné ustanovenia
Ak zákonný zástupca neuhradí príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v stanovených termínoch, na tento fakt ho upozorní administratívny pracovník školy. V prípade, ak žiak (zákonný zástupca) nepredloží požadované doklady a škola nemá ani po vykonanej konzultácii evidovanú úhradu príspevku, administratívny pracovník školy zabezpečí odoslanie písomnej upomienky, v ktorej sa určí nový termín splatnosti. Po uplynutí termínu splatnosti uvedeného v písomnej upomienke si škola vyhradzuje právo až do vyriešenia problému neposkytovať, alebo obmedziť dieťaťu (žiakovi) prístup na vyučovanie.