Základná škola

Hodnotenie žiakov, nový rozvrh hodín

Milí rodičia a žiaci, 
na webovom sídle školy nájdete dokument o hodnotení žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania na školách v šk. roku 2019/2020. 
Od 04.05.2020 prechádza škola na nový rozvrh, ktorý nájdete na Edupage stránke školy - prosím, od pondelka sa riaďte týmto rozvrhom. 

V rozvrhu nenájdete všetky vyučovacie predmety. Vyučujúci môže nepravidelne zasielať úlohy aj na predmety, ktoré nie sú zaznačené v rozvrhu, napr. formou dlhodobého projektu.

Predmety, ktoré majú koncovku "O" sú online hodiny v prostredí Microsoft Teams.