Základná škola

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera

Smreková 39, 010 07 Žilina

 

 

v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

                                                                            

 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina

s  nástupom od 1. februára 2020

 

 
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- absolvovanie prvej atestácie resp. I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
- pedagogická prax minimálne 5 rokov
 
Ďalšie požadované predpoklady, ktoré budú overované zriaďovateľom:
- občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady, duchovná zrelosť
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,  spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
- znalosť školskej legislatívy
- schopnosť  vychovávať v kresťanskom duchu
- pozitívny vzťah k deťom a mládeži
- zdravotná spôsobilosť na prácu
 
Požadované doklady k prihláške:
- prihláška do výberového konania
- overené kópie dokladov o vzdelaní, ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
-doklad o pedagogickej praxi minimálne na 5 rokov - originál
-doklad o prvej atestácii - originál resp. overená kópia
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu
- profesijný životopis a motivačný list
- krstný list
- odporúčanie kňaza kompetentného podľa kánonického pobytu podať svedectvo o kresťanskej praxi uchádzača
- koncepcia rozvoja školy  vrátane školských zariadení (písomne)
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 
 
  Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní  :
  Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte

  • do 9.00 hod. dňa 29.11. 2019
  • na korešpondenčnú adresu zriaďovateľa:  Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera, Smreková 39,   010 07  Žilina,  v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE + názov a adresa školy

      (kde sa uchádzate o miesto),  NEOTVÁRAŤ.“

  • Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.

 
 
   Ďalšie informácie:     Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dobrého pastiera, Smreková 39, 010 07 Žilina
                                   ( 0903/982 777         email:  fara@solinky.sk
V  Žiline 30.  október 2019

 

Výberové konanie.pdf