Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Škola v prírode 3. ročník [24.04.2013 - 26.04.2013]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Správa o škole v prírode 3. A a 3. B v školskom roku 2012/2013
 
            Žiaci 3.A a 3.Babsolvovali školu v prírode v Kunerade 24. – 26. 4. 2013. Zúčastnilo sa 26 detí, triedni učitelia, vychovávateľka a animátori. Na prepravu sme využili autobusy hromadnej prepravy. Ubytovanie bolo zabezpečené v 2 – 5 miestnych izbách v chate Gumár v Kunerade.
Vyučovanie prebehlo podľa naplánovaného programu, uplatnili sme učenie hrou, skupinovú prácu a medzipredmetové vzťahy.
SJL – písanie listu, písanie adresy na obálku
SJL / VLA – čítanie povestí o slovenských hradoch a ich prezentácia
VLA / PDA / TEV – celodenný výlet k poľovníckemu zámku v Kunerade, pozorovanie okolia a prírody
TEV – športové aktivity, nočná hra, súťaže
PCV / VYV / PDA – práca s prírodnými materiálmi – stavba meteorologickej stanice
PDA – pozeranie filmu „Bol raz jeden život“ – vylučovacia a tráviaca sústava, diskusia, vypracovanie pracovného listu
SJL / MAT / VLA / PDA  - súťažný kvíz
HUV – večerné posedenie pri ohni
NBV – Celé podujatie začalo sv. omšou v kaplnke CZŠ a končilo sv. omšou v škole v prírode. Pri ranných a večerných modlitbách si deti pripomenuli, že sú Božie deti, poslovia Jeho lásky. Všetko, čo majú, dostali od Boha ako dar  a majú to využiť pre šírenie dobra. Modlitbou vzdávame Bohu vďaku za to, čo nám požehnáva a prosíme ho o dary pre seba a pre druhých. V rámci akcie  Moja príprava na prvé sv. prijímanie sa deti snažili dodržiavať predsavzatia, ktoré si samé ráno určili a večer si zhodnotili svoje správanie. Vďaky a prosby si deti zostavovali samé. Pri modlitbe pred jedlom mysleli aj na ľudí, ktorí hladujú.
            Počas celého pobytu sme sa snažili o uplatňovanie takých foriem komunikačných spôsobilostí, ktoré vychádzajú z kresťanskej morálky a sú základom efektívnej spolupráce – vzájomné rešpektovanie, prevzatie osobnej zodpovednosti za svoje správanie, utváranie dobrých medziľudských vzťahov, zosúladenie svojich vlastných záujmov so záujmami a potrebami širšej skupiny, efektívne spolupracovať v skupine a tvorivo prispievať k dosahovaniu stanovených cieľov, rozvíjanie samostatnosti a nezávislosti pri zvládaní každodenných seba-obslužných činností – stolovanie, udržiavanie si poriadku v izbe a spoločných priestoroch...