Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Október - mesiac ruženca -„Aj ty môžeš zmeniť svet“ [19.10.2012]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Mesiac ruženca - „Aj ty môžeš zmeniť svet“

Dňa 19.10.2012 sa na našej škole uskutočnila aktivita „Aj ty môžeš zmeniť svet“,

ktorej cieľom bolo povzbudiť žiakov k modlitbe ruženca. Akciu viedla vychovávateľka
Lujza Švecová. Akcia prebiehala v aule školy. Cez druhú vyučovaciu hodinu pre druhý, tretí

a štvrtý ročník, cez tretiu vyučovaciu hodinu pre prvý ročník a cez štvrtú vyučovaciu hodinu

pre piaty a šiesty ročník. Žiakom prvého stupňa bola na začiatku predstavená planéta Zem

ako krásne Božie dielo, ktoré Boh daroval ľudom. Následne rôzne negatívne javy vo svete

ako vojny, hladujúce deti, deti bez domova, nespravodlivosť... Žiaci boli motivovaní, že aj

oni, hoc sú ešte len deti, môžu túto situáciu zmeniť. Adresovala sa im výzva pátra Pia: „Keď

sa bude milión deti na svete modliť ruženec, svet sa zmení.“ Aj ich si Boh vybral za „Božích

bojovníkov“, aby dobrým bojom- modlitbou ruženca vybojovali- zmenili to zlé, čo vo svete

je. Predstavil sa im misijný ruženec, ktorým myslíme na celú Zem, na všetkých ľudí. Potom

nasledovala hravá aktivita- spoločná výroba misijného ruženca z kamienkov. Žiaci pracovali

po triedach na konkrétnych desiatkoch ruženca, maľovali kamienky príslušnou farbou.

Kamienky ukladali okolo plagátu Zeme. Na koniec si mali napísať na papieriky úmysly, čo by

chceli, aby sa vo svete, v ich okolí, v rodine,...zmenilo. Papieriky vkladali pod kamienky. Na

záver sme sa chytili za ruky a pomodlili sa spoločne „Zdravas“.

Pre piaty a šiesty ročník bola pripravená téma „Dávid a Goliáš“, kde sa žiaci zamysleli

na problémami v ich živote, v rodine, v škole, ktoré sú pre nich niekedy ako obor Goliáš.

Boli vedení k tomu, že môžu nad týmito obrami zvíťaziť práve modlitbou ruženca. Potom

nasledovala súťaž, kde boli žiaci rozdelení do skupín a mali priradiť tajomstvá k jednotlivým

ružencom. Boli im dané biblické texty, ktoré predstavovali jednotlivé tajomstvá a ich úlohou

bolo ich správne rozdeliť. Súťaž bola vyhodnotená a najlepšia a najrýchlejšia skupina bola

odmenená. Akcia prebehla úspešne.