Školský klub detí

Opäť cirkevné školy odsunuli na vedľajšiu koľaj.

 
Minister Draxler v správach upozornil na novú výzvu, ktorá trvá od 4.2.2016 do 4.3.2016. 
Zriaďovateľov cirkevných škôl neuznali ako oprávnených žiadateľov o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu telocvični. Citujem z výzvy:
"2. Okruh oprávnených žiadateľov
Finančné prostriedky je možné poskytnúť obciam a vyšším územným celkom, ktoré sú zriaďovateľmi základnej školy alebo strednej školy, ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie."
 
Reakcia arcibiskupa Bobera:

súbor