Školský klub detí

Čo bude?

13.12.2019 - Riaditeľské voľno
V súlade s §150 odsek 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelení riaditeľského voľna žiakom školy na deň 13.12.2019 udeľujeme riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.