Školská jedáleň

Poplatky

Základná škola
obed I. stupeň 1,13 €
obed II. stupeň 1,20 €
 
Materská škola
desiata 0,26 €
obed 0,87 €
olovrant 0,22 €
spolu 1,35 €
 
Spôsob úhrady:
  • bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK12 5600 0000 0004 9389 7003; SWIFT: KOMASK2X
    /pri platbe je potrebné uviesť meno dieťaťa, triedu  a variabilný symbol /
  • v hotovosti: v pokladni školy
  • stravu za september  treba uhradiť do 8. septembra 2017
  • stravu za ďalšie mesiace treba uhradiť vždy do 28. dňa v predchádzajúcom mesiaci
  • žiak/dieťa má nárok na stravu len počas pobytu v škole. V prípade neprítomnosti je nutné stravu odhlásiť min. deň vopred, najneskoršie do 7,30 daného dňa. V prvý deň nemoci je možné zobrať obed  domov.     

Dnešný obed:

Zajtrajší obed: