Školská jedáleň

Poplatky

Základná škola
obed I. stupeň 1,19 € 1,01 + 0,18 réžia
obed II. stupeň 1,27 € 1,09 + 0,18 réžia
 
Materská škola
desiata 0,28 €  
obed 0,91 € 0,68 € + 0,23 € réžia
olovrant 0,23 €  
spolu 1,42 €  
 
Materská škola predškoláci  
celodenná strava 0,22 (1,42 - 1,2€)
Spôsob úhrady:
  • bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK12 5600 0000 0004 9389 7003; SWIFT: KOMASK2X 
    /pri platbe je potrebné uviesť meno dieťaťa, triedu  a variabilný symbol /
  • v hotovosti: v pokladni školy
 
  • Predškoláci / deti ktoré dovŕšia 5 rokov do 31.8. v danom roku/ majú nárok na dotáciu, ale len počas pobytu v MŠ – pokiaľ dieťa do škôlky nepríde a rodič ho neodhlási, musí sa uhrádzať plná výška poplatku za stravu platného pre MŠ,
  •  pričom je možné odhlásiť len celý deň nie jednotlivo desiatu, alebo olovrant
  • stravu za ďalšie mesiace treba uhradiť vždy do 28. dňa v predchádzajúcom mesiaci
  • žiak/dieťa má nárok na stravu len počas pobytu v škole. V prípade neprítomnosti je nutné stravu odhlásiť min. deň vopred, najneskoršie do 7,30 daného dňa. V prvý deň nemoci je možné zobrať obed  domov. 
 

Dnešný obed:

Zajtrajší obed: