Materská škola

Príspevky, ktoré má zákonný zástupca uhradiť budú generované systémom Edupage v priebehu mesiaca september (aplikácia Edupage, sekcia platby). 

 

Výška príspevku v materskej škole od 1.9.2020
 
Za pobyt dieťaťa v CMŠ uhrádza zákonný zástupca na jedno dieťa sumu:
celodenný pobyt (okrem predškolákov)
1. a 2. dieťa                           50€/mesiac
3., ... dieťa                            25€/mesiac
dieťa do 3 rokov                   100€/mesiac
 
poldenný pobyt (okrem predškolákov)
1 dieťa                                   40€/mesiac
dieťa do 3 rokov                     70€/mesiac
 
dar škole rodiča predškoláka     50€/polrok
 
Príspevok za dieťa do 3 rokov uhrádza zákonný zástupca do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši tri roky.
 
Spôsoby a termíny úhrad príspevkov v CZŠ, CMŠ a ŠKD
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení musí byť uhradený jeden mesiac vopred do 20. dňa v mesiaci.
Zákonný zástupca môže uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na žiaka v CZŠ, CMŠ a ŠKD mesačne a tiež jednorázovo. V prípade jednorázovej úhrady je potrebné uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na žiaka v CZŠ, CMŠ a ŠKD nasledovne:

  • za obdobie september až december príslušného kalendárneho roka do 20. septembra,
  • za obdobie január až jún príslušného kalendárneho roka do 20. januára.

 
Zákonný zástupca uhradí príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na žiaka v CZŠ, CMŠ a ŠKD bezhotovostným prevodom na účet školy:
IBAN: SK27 5600 0000 0004 9417 9003
Zákonný zástupca pri platbe uvádza:

  • konštantný symbol – 0308,
  • variabilný symbol – vygenerovaný systémom pre každé dieťa a organizačnú zložku samostatne
  • doplňujúci údaj: meno a priezvisko dieťaťa, trieda, ktorú navštevuje

Opatrenia, sankcie a spoločné ustanovenia
Ak zákonný zástupca neuhradí príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v stanovených termínoch, na tento fakt ho upozorní administratívny pracovník školy. V prípade, ak žiak (zákonný zástupca) nepredloží požadované doklady a škola nemá ani po vykonanej konzultácii evidovanú úhradu príspevku, administratívny pracovník školy zabezpečí odoslanie písomnej upomienky, v ktorej sa určí nový termín splatnosti. Po uplynutí termínu splatnosti uvedeného v písomnej upomienke si škola vyhradzuje právo až do vyriešenia problému neposkytovať, alebo obmedziť dieťaťu (žiakovi) prístup na vyučovanie.