Dokumenty

Profil verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ: Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera
Sídlo: Gaštanová 53, 010 07 Žilina
Štatutárny zástupca: Mgr. Radovan Hrabovský

E-mail: czs@solinky.sk
Telefón: +421 911 586822

IČO: 37904299
DIČ: 2021764998 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mgr. Radovan Hrabovský

Informácie v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákazky s nízkou hodnotou

Zverejňovanie zákaziek, ktoré nie sú nadlimitné zákazky ani podlimitné zákazky a ich predpokladaná hodnota je vyššia ako 1000 Eur.

predmet zákazky

predpokladaná 
hodnota zákazky 
v EUR 
(bez DPH)

dátum zverejnenia

predpokl. termín dodania / plnenia 

termín predkl. ponuky 

stav

projektor (6ks)
+ káble
 2300  18.12.2013 január 2014
20.12.2013
 dodané
dochádzkový systém 1700 10. 02. 2014 máj 2014 10. 12. 2013 zadané